Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

 

Petycje kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu

Petycje można składać:

- przesyłając na adres siedziby organu: Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, 98-200 Sieradz ul. Sikorskiego 2;

- bezpośrednio w tej jednostce Policji.

- w formie elektronicznej pod adres e-mail: komendant@sieradz.ld.policja.gov.pl

 

 

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie składania  petycji w KPP w Sieradzu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, iż:

1.    Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji  w Sieradzu.  Kontakt: ul. Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz.

2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

3.    Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wykonania obowiązku prawnego – rozpatrzenia wniesionej  petycji i udzielenia na nią odpowiedzi.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane ustawowo na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r.  o petycjach.

5.     Dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania,

6.   Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

7.   Dane osobowe przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres co najmniej 5 lat dla petycji  licząc od dnia 01 stycznia  roku następnego po dacie zakończenia sprawy.

8.      Składającemu petycję przysługuje:

  • prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

9.    Podanie danych osobowych przez wnoszącego jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2004r. o petycjach.

10.  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i załatwienie  petycji.

 

 

 

 

Petycje można także składać do:

- władzy publicznej (np. sejmu, senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa)

- organizacji lub intytucji społecznej wykonującej zadania publiczne( np. Państowa Inspekcja Sanitarna, Ośrodki Kultury)

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte
w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r Nr. 78, poz. 483),  Ustawie o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.) oraz Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.).

W ujęciu ogólnym  przedmiotem  petycji możne być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w  imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli złożona petycja nie spełnia wymogów określonych w art.7 ustawy o petycjach, może pozostać bez rozpatrzenia  lub zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) zostanie umieszczony na stronie internetowej organu BIP – zakładka Złożone petycje.

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Przebieg postępowania  w odpowiedzi na petycję będzie aktualizowany, a informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

Metryczka

Data publikacji 09.09.2015
Data modyfikacji 08.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Sieradznowy
do góry