Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

informacje ogólne

 W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

             Podstawowym celem zmian jest implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.        

             Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

             Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r.). Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.


             Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

   1)   informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób
 i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

   2)   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

                          Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

poczty elektronicznej: kppsieradz@lodzka.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Sikorskiego 2
98-200 Sieradz.

Metryczka

Data publikacji 26.01.2012
Data modyfikacji 26.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane

Nawigacja

do góry