Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

 Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na obszarze województwa, organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:
 
1.     Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:
          a)    wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
          b)    wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
2.      Komendant Powiatowy (Miejski) Policji,
3.      Komendant Komisariatu Policji.
 
          A.    Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii Wojewody.
          B.     Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.
          C.    Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant Komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.
          D.    Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.09.2009
Data modyfikacji 26.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry